Chứng chỉ quản lý chất lượng

6/2016 Vận hành sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008.

Hệ thống quản lý Lean-ERP

11/2016 Bắt đầu xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý LEAN-ERP.

Liên hệ hỗ trợ

E-mail: contact@banaco.com.vn

Điện thoại: +840918-256-267